Rosyjski atomowy okręt podwodny Kniaź Władimir odebrany przez marynarkę wojenną. Fot.: Siewmasz

28 maja w stoczni AO PO „Siewmasz”, wcho­dzą­cej w skład hol­dingu AO Zjednoczona Korporacja Stoczniowa, przed­sta­wi­ciele zakładu, głów­nego pro­jek­tanta biura AO CKB MT „Rubin” i Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, pod­pi­sali akt odbioru stra­te­gicz­nego krą­żow­nika pod­wod­nego z napę­dem jądro­wym K‑549 Kniazʹ Władimir. Dokument potwier­dza goto­wość do prze­ka­za­nia okrętu Wojenno-Morskomu Fłotu i pod­nie­sie­nia ban­dery z krzy­żem św. Andrzeja, co nastąpi nie­ba­wem.

Kniaz’ Władimir jest jed­nostką pro­to­ty­pową, zbu­do­waną według pro­jektu 955A Boriej‑A (09552), mody­fi­ka­cji pierw­szej odmiany 955 Boriej (09551), któ­rych rosyj­ski Wojenno-Morskoj Fłot ma już trzy w służ­bie: Jurija Dołgorukiego, Alieksandra Niewskiego i Władimira Monomacha. Zasadniczym uzbro­je­niem każ­dego z tych okrę­tów jest sys­tem rakie­towy D‑30 Buława z 16 wyrzut­niami poci­sków stra­te­gicz­nych R‑30/3M30 Buława-30.

Może Cię zainteresować:

Rosja: wodowanie fregaty rakietowej Admirał Gołowko

Rosja: wodowanie fregaty rakietowej Admirał Gołowko

Kniaz’ Władimir jest jed­nostką pro­to­ty­pową, zbu­do­waną według pro­jektu 955A Boriej‑A (09552), mody­fi­ka­cji pierw­szej odmiany 955 Boriej (09551), któ­rych rosyj­ski Wojenno-Morskoj Fłot ma już trzy w służ­bie: Jurija Dołgorukiego, Alieksandra Niewskiego i Władimira Monomacha. Czytaj dalej

Położenie stępki Kniazia Władimira odbyło się 30 lipca 2012 r. w „Siewmaszu” w Siewierodwińsku na pół­nocy Rosji, w obec­no­ści pre­zy­denta Władimira Putina. Okręt wyto­czono z kry­tej hali pro­duk­cyj­nej 17 listo­pada 2017 r. i wkrótce zwo­do­wano. Biorąc pod uwagę czas trwa­nia budowy wcze­śniej­szych ato­mo­wych okrę­tów pod­wod­nych w Rosji po roz­pa­dzie ZSRS i innych, bar­dzo skom­pli­ko­wa­nie tech­niczne Boriejów, wynik Kniazia Władimira jest cał­kiem przy­zwo­ity. Trwa też budowa kolej­nej czwórki Boriejów‑A. Okręty te sta­no­wić będą nie­długo rdzeń rosyj­skich stra­te­gicz­nych sił odstra­sza­nia, zastę­pu­jąc w linii jed­nostki sta­rych pro­jek­tów 667BDR Kalmar i 667BDRM Dielfin.

Kniaz’ Władimir roz­po­czął zakła­dowe próby mor­skie w końcu listo­pada 2018 r. Po prze­rwie tech­nicz­nej wzno­wił je w poło­wie następ­nego roku. Jesienią 2019 r., w ramach roz­po­czę­tych wów­czas prób pań­stwo­wych, odbyły się testy uzbro­je­nia. W paź­dzier­niku doko­nano odpa­la­nia poci­sku R‑30 z poło­że­nia pod­wod­nego z Morza Białego w kie­runku poli­gonu Kura na Kamczatce. Kilka dni póź­niej wyko­nano strze­la­nia tor­pe­dami. Próby pań­stwowe zakoń­czono 21 maja bie­żą­cego roku.

Strategiczne Borieje

Projekt okrę­tów, okre­śla­nych ofi­cjal­nie jako pod­wodne krą­żow­niki rakie­towe prze­zna­cze­nia stra­te­gicz­nego, powstał w peters­bur­skim Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Techniki Morskiej „Rubin” pod kie­row­nic­twem Władimira A. Zdornowa. Pierwsza trójka jed­no­stek pro­jektu 955 Boriej (słowo ozna­cza zimny wiatr pół­nocny, a w mito­lo­gii grec­kiej także uoso­bie­nie tego wia­tru ‒ Boreasza) miała w swo­jej kon­struk­cji pod­ze­społy okrę­tów poprzed­niej gene­ra­cji: wie­lo­za­da­nio­wych pro­jektu 971 Szczuka‑B i ude­rze­nio­wych 949A Antiej. Chodziło o wyko­rzy­sta­nie nie­ukoń­czo­nych zespo­łów tych okrę­tów, będą­cych w róż­nym stop­niu budowy w „Siewmaszu”. Nie dawało to opty­mal­nych rezul­ta­tów, choćby w zakre­sie dosko­na­ło­ści hydro­dy­na­micz­nej. Dopiero kolejna seria, pro­jekt 955A, którą wła­śnie otwiera Kniaz’ Władimir, została prze­pro­jek­to­wana.

Może Cię zainteresować:

SBU: wzrost aktywności rosyjskich służb specjalnych w Internecie

SBU: wzrost aktywności rosyjskich służb specjalnych w Internecie

Kniaz’ Władimir jest jed­nostką pro­to­ty­pową, zbu­do­waną według pro­jektu 955A Boriej‑A (09552), mody­fi­ka­cji pierw­szej odmiany 955 Boriej (09551), któ­rych rosyj­ski Wojenno-Morskoj Fłot ma już trzy w służ­bie: Jurija Dołgorukiego, Alieksandra Niewskiego i Władimira Monomacha. Czytaj dalej

Efekty są widoczne gołym okiem. Jednostka ma gładką górną część kadłuba lek­kiego, zakry­wa­jącą wyloty wyrzutni rakiet bali­stycz­nych, nową obu­dowę kio­sku i inne udo­sko­na­le­nia pro­wa­dzące do wyci­sze­nia okrętu. Zastosowano też now­sze sys­temy łącz­no­ści, hydro­lo­ka­cyjne i ste­ro­wa­nia.

Oprócz 16 poci­sków bali­stycz­nych, Borieje są uzbro­jone w sześć wyrzutni 533 mm tor­ped i tyle samo wyrzutni sys­temu Szlangbaum do wystrze­li­wa­nia środ­ków zakłó­ca­ją­cych. Okręty mie­rzą około 170 m i mogą zanu­rzać się na głę­bo­kość 480 m. Siłownia jądrowa z reak­to­rem OK-650W o mocy 170 MW zasila tur­biny parowe, które poru­szają pęd­nik otu­ne­lo­wany (pump-jet), zasto­so­wa­nym po raz pierw­szy na rosyj­skich okrę­tach pod­wod­nych z napę­dem jądro­wym. Zapewnia on dys­kre­cję aku­styczną, co jest sprawą klu­czową dla jed­no­stek o tym prze­zna­cze­niu. Inną nowo­ścią jest sys­tem hydro­lo­ka­cyjny MGK-600B Irtysz-Amfora-Boriej, który wyko­rzy­stuje ‒ ponow­nie pre­mie­rowo w Rosji ‒ antenę sfe­ryczną zain­sta­lo­waną na dzio­bie okrętu. Załogę sta­nowi 107 ludzi.

Spośród czte­rech budo­wa­nych seryj­nych Boriejów‑A, pierw­szy ‒ Kniazʹ Oleg ‒ ma być zwo­do­wany w tym roku.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Siewmasz)